top of page

PU Flooring

IPC นำเสนอหาทางแก้ไขการปูพื้นที่เหมาะสมกับซัพพลายเออร์ PU จากเยอรมนี (BASF) และไทย

เรากำลังติดตั้งพื้นอุตสาหกรรมที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนานเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในอุตสาหกรรมแปรรูปสมัยใหม่

 

ความหนาอยู่ในช่วง 3-16 มม. ขึ้นอยู่กับ: เวลาในการติดตั้ง, ความต้านทานการกระแทกจากความร้อน, มาตรฐานสุขอนามัย, ความทนทานต่อสารเคมีเป็นต้น

bottom of page